Wybierz kategorię
0
0,00
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Darmowa dostawa od 99zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSTOZWAGI.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.prostozwagi.pl, w tym w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Sklep www.prostozwagi.pl prowadzony jest przez firmę Mariusz Frączkowski, z siedzibą w Warszawie przy. ul. Wołoskiej róg Odyńca lokal 66, 02-507 Warszawa, NIP: 5222647242, REGON: 146552953, adres poczty elektronicznej kontakt@prostozwagi.pl
 2. DEFINICJE
  • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie Internetowym formularz, który umożliwia utworzenie Konta;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów, określenie sposobu płatności i dostawy
  • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  • Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.prostozwagi.pl
  • Sprzedawca – Mariusz Frączkowski, z siedzibą w Warszawie przy. ul. Wołoskiej róg Odyńca lokal 66, 02-507 Warszawa, NIP: 5222647242, REGON: 146552953, adres poczty elektronicznej kontakt@prostozwagi.pl
  • Produkt –usługa lub towar prezentowany w Sklepie, którego szczegółowy opis jest dostępny na karcie produktu
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU
 • Sklep www.prostozwagi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:30 do 17:30. Zamówienia złożone w piątki, soboty i niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  • Opis przedmiotu Zamówienia
  • Wybraną metodę i termin płatności
  • Niniejszy Regulamin
  • Pouczenie, że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie
  • Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
  • Płatność bezgotówkowa BLIK
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis PAYNOW.
 • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 

 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 dnia do 5 dni roboczych
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem piątków, sobót, niedziel i świąt).
 • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub dostarczane do paczkomatów InPost. Możliwy jest odbiór  w sklepie stacjonarnym Prosto z Wagi.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 

 • Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prostozwagi.pl
 • W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres Sklepu. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Prosto z Wagi, ul. Wołoska róg Odyńca lokal 66, 02-507 Warszawa
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.prostozwagi.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i z zastrzeżeniem elementów zamieszczanych przez Użytkowników, wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku, są własnością firmy Mariusz Frączkowski z siedzibą w Warszawie, 02-507 przy ul. Wołoskiej róg Odyńca lokal 66
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.prostozwagi.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.prostozwagi.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.prostozwagi.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.